KOMPETENSMARKNADEN DÄR SENIORA
INGENJÖRER OCH FÖRETAG MÖTS

SimmareIngenjörer med profil

I vårt nätverk har vi personer med många olika erfarenheter. De flesta har kompetens för en eller flera av rollerna i tabellen nedan. Inte nog med det, många har dessutom förkovrat sig inom ett specifikt område som ligger dem varmt om hjärtat.

 

Som senior kan man ha lyxen att söka efter uppdrag som är i linje med sitt specialkunnande och kan då förena nytta med nöje. För uppdragsgivaren är det utmärkt tillfälle att hyra in en engagerad specialist. Här följer ett urval av intressanta seniorer.

 

Generella kompetenser

Funktioner Roller
- Ledning - Mentor
- Utredning - Interim chef
- Planering - Linjechef
- Konstruktion - Konstruktör
- Genomförande - Projektledare
- Drift - Specialist
- Underhåll - Tekniker

 

 

 

 

 

 

 

 

Här följer några intressanta specialister

Har du också en intressant profil som du vill dela, registrera dig och hör av dig till oss!


Mentor/Expert reläskydd/kontrollutrustning

Denna profil har en unik erfarenhet/kunskap runt systemdesign och användande av skydd för all ingående utrustning i eldistributionsnät upp till 400 kV. Skräddarsydd utbildning, mentorskap, reläskyddsinställningar, selektivplaner och praktisk provning av avancerade skydd är några tjänster som vår profil kan erbjuda.


Specialist småskalig kraftproduktion

Här kan vi presentera en Senioringenjör som har en mångårig erfarenhet i ledande ställning från eldistributions- och elproduktionsföretag med ett utvecklat intresse för småskalig kraftproduktion inom vattenkraft, vindkraft och solceller.

Profilen har stor kunskap inom det tekniska området men även avtals- och tillståndsfrågor samt att genomföra projekt inom området.

Frågeställningar runt frikraft är också ett område som profilen är väl insatt i.


Entreprenad- och anläggningsupphandling i Energibranschen

Dagens profil har en bred erfarenhet från många områden i Energibranschen. Förutom Entreprenad- och anläggningsupphandling har han även framgångsrikt jobbat med Projekt- och uppdragsledning, Affärsutveckling, Investerings- och lönsamhetskalkyler, taxesättning mm.På senare år har profilen också jobbat med införande av elektroniska stödsystem för ökad effektivitet i upphandlingsprocesser.

Bland uppdragsgivarna finns både medelstora och stora Energibolag


Projektledning, utredningar och analyser, process- och kraftverksteknik

Dagens profil har en bred erfarenhet från ledande företag i energibranschen med tyngdpunkt på process- & kraftverksteknik, allt från kärnkraft till avfallsförbränning! Profilen har större delen av sitt arbetsliv haft ledande funktioner och därmed vana från personalledning i projekt och verksamhet. Kompetensområden som engagerar är bl a: Entreprenadupphandlingar, projektledning, analyser, utredningar, risk- och möjlighetsbedömningar samt teknisk-ekonomiska frågor.


Elsäkerhet och besiktning av högspänningsanläggningar

Denna Senioringenjör har huvudsakligen arbetat med Elsäkerhetsfrågor, Entreprenadbesiktningar av elanläggningar och Teknisk rådgivning, främst i området 10-220 kV. Inom Elsäkerhet är det framför allt internutbildning i ESA samt haveri- och olycksfallsutredningar som har varit tyngdpunkten.
En mer erfaren person inom detta område är svårt att hitta!


Mentor/Expert – gränssnitt mot kund

Denna profil har hela sin yrkesverksamma tid bl a arbetat med frågor runt kundanslutningar i alla storlekar och frågeställningar runt detta. Passa på att ta del av profilens unika erfarenhet som Mentor eller Utbildare i frågor runt: Överklaganden från kunder ex vis elkvalité, prissättning anslutningar. Hantering av ärenden rörande olovlig kraftavledning.

Med erfarenhet från standardiseringsarbete täcker profilen även avancerade tekniska frågor ex vis elanslutning vid tredimensionell fastighetsbildning!


Erfaren ledare och projektledare

Denna profil har arbetat i eldistributionsbranschen hela sitt yrkesverksamma liv i olika ledande roller hos både små och stora bolag. Med gedigen erfarenhet, elbehörighet och högre ekonomisk utbildning är han väl lämpad i de flesta roller som ett energiföretag kan erbjuda. Han har en omvittnad styrka att samordna verksamheter och personer till att bli en effektiv och slagkraftig enhet. Denna egenskap kan komma väl till pass vid omorganisationer eller överbryggningssituationer som mentor eller ledare.


Mentor för affärsutveckling av energiföretag

Energiföretag möter idag en omvärld i snabb förändring sedan avregleringen av elmarknaden. Det sker en snabb teknisk utveckling som skapar nya förutsättningar samtidigt som de politiska ambitionerna på olika nivåer påverkar Energiföretagens villkor. Dagens profil har en lång erfarenhet av energibranschen som rådgivare, ledande befattningshavare och styrelsemedlem i större företag. Han har i dessa funktioner gedigen kompetens och har arbetat med omvärldsanalyser, strategisk utveckling och marknadsbedömningar liksom konkurrenspositionering. Erfarenheterna från att följa forskning och utveckling inom området och vad den kan ge för nya affärsmöjligheter skapar en god referensram för bedömningar av framtiden.


Affärsutveckling inom Smarta Energisystem

Profilen har en mycket gedigen erfarenhet i ledande position från elnätsföretag och har stor erfarenhet inom detta specialområde. För att utveckla nätbolag inom området Smarta Energisystem krävs både innovationsegenskaper och kreativitet att söka externa utvecklingsbidrag. Denna person har alla dessa erfarenheter. För energiföretag som vill ligga i framkant är den här typen av kompetens mycket svår att uppbringa.